Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor het gebruik door een natuurlijke persoon (“Gebruiker”) van de mobiele-softwareapplicatie ‘GoOV’ en aanvullende diensten (“Applicatie”), aangeboden door GoOV BV. (“GoOV”).

 1. Applicatie

In het kader van gebruik van de Applicatie, neemt de Gebruiker de (aanvullende) diensten af die worden gespecificeerd in de overeenkomst. GoOV zal de (aanvullende) diensten leveren, behoudens situaties van overmacht en met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De overeenkomst is persoonsgebonden, wat betekent dat de Gebruiker de overeenkomst niet mag overdragen aan een derde. Een overeenkomst wordt niet eerder aangegaan dan nadat GoOV zich middels een intakeformulier een oordeel heeft kunnen vormen over het vermogen van de Gebruiker om de Applicatie te gebruiken en wanneer GoOV vaststelt dat de Gebruiker voldoet aan de profieleisen die in het intakeformulier staan vermeld.

 1. Handelingsbekwaamheid

Indien de Gebruiker minderjarig of handelingsonbekwaam is, dient de overeenkomst met GoOV te worden aangegaan door de wettelijke vertegenwoordiger c.q. curator of bewindvoerder van de Gebruiker.

 1. Registratie en persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de Applicatie, dient de Gebruiker zich te registreren. Als GoOV dit voor de Gebruiker heeft gedaan in het kader van de starttraining, dan wordt het aangemaakte account met bijbehorende gegevens tijdens de starttraining aan de Gebruiker of diens vertegenwoordiger overhandigd. Bij de registratie en de dienstverlening worden er persoonsgegevens verwerkt. GoOV gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en zoals uitgelegd in haar meest recente Privacyreglement, onder andere te vinden op de website.

 1. Account

De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gebruikersnaam en alle activiteiten die plaatsvinden op zijn account. De Gebruiker mag zijn wachtwoord niet delen met derden en mag anderen geen toestemming geven om zich toegang te verschaffen tot de Applicatie. De Gebruiker dient, voor zover de Gebruiker daarmee bekend is, GoOV onmiddellijk op de hoogte te stellen van onrechtmatig gebruik dat van zijn account of persoonsgegevens wordt of is gemaakt in het kader van de Applicatie.

 1. Duur en beëindiging

Tenzij anders is overeengekomen, geldt de overeenkomst voor de duur van één jaar na de datum van ondertekening – de initiële looptijd. De overeenkomst zal daarna telkens voor de duur van één jaar stilzwijgend worden verlengd. Na de initiële looptijd, is zowel de Gebruiker als GoOV gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Daarnaast – en in aanvulling op alle door de wet toegekende rechten ten aanzien van ontbinding, opschorting en schadevergoeding – is GoOV gerechtigd, na de Gebruiker in staat te hebben gesteld tot herstel binnen 10 dagen (indien mogelijk), om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de Gebruiker (i) de Applicatie misbruikt, (ii) de wet overtreedt, (iii) inbreuk maakt op rechten van GoOV of van derden, (iv) de overeenkomst niet nakomt, of (v) blijkt niet te voldoen aan de profieleisen zoals vermeld in het intakeformulier. Bij Beëindiging van de overeenkomst, vervalt het recht van de Gebruiker op gebruik van de Applicatie.

 1. Betaling

De Gebruiker betaalt eenmalig de kosten van het startpakket en daarna een vergoeding per maand zoals bepaald in de overeenkomst. Betaling van het abonnement geschiedt per banktransactie aan het begin van de nieuwe abonnementsmaand.

 1. Intellectuele eigendom

De Gebruiker verleent GoOV een niet-exclusief, niet in tijd beperkt en royalty-vrij gebruiksrecht om alle tekeningen, teksten, foto’s en filmpjes die de Gebruiker via de Applicatie deelt, alsmede andere werken van intellectuele eigendom waarvan de Gebruiker rechthebbende is, onbeperkt te gebruiken in het kader van het aanbieden van de Applicatie.

De software (met inbegrip van alle (bron-)code, patches, updates, supplementen, documentatie en grafische interfaces) van de Applicatie (“Software”) is beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten rusten uitsluitend bij GoOV c.q. haar leveranciers en het recht van een Gebruiker om de Applicatie te gebruiken, omvat uitdrukkelijk niet het recht om de Software te kopiëren, laden, verveelvoudigen of openbaar maken. Behalve wanneer dit wettelijk is toegestaan, mag de Gebruiker de Software niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’ of decompileren of demonteren. Voor zover dit noodzakelijk is om de Applicatie te gebruiken voor privédoeleinden, verleent GoOV een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht aan Gebruiker ten aanzien van de software van de Applicatie.

Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op merken, beelden, logo´s of namen die hierin zijn vervat, en op kopieën die hiervan gemaakt zijn, zijn eigendom van GoOV c.q. haar leveranciers. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in de overeenkomst zijn voorbehouden aan GoOV.

 1. Koppelingen naar websites van derden

GoOV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of services van derden, voor koppelingen in websites of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites of services van derden. GoOV biedt deze koppelingen en toegang tot websites en services van derden alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een koppeling of toegang houdt niet in dat GoOV de websites of services van derden onderschrijft.

 1. Beschikbaarheid

GoOV garandeert niet en kan niet garanderen dat de Software en andere functionaliteiten geleverd door derden via GoOV foutloos functioneren of dat alle geleverde informatie altijd juist is of dat alle functionaliteiten geleverd door derden altijd beschikbaar zijn en werken. Berekeningsfouten kunnen optreden wanneer functionaliteiten van derden worden gebruikt, geüpload of gewijzigd, zoals van toepassing, in een reisbegeleidingssysteem, bijvoorbeeld fouten die veroorzaakt worden door lokale omgevingsfactoren en/of incomplete of incorrecte data. Realiseert u zich dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de Software in een reisbegeleidingssysteem, bijvoorbeeld veroorzaakt door lokale omgevingsfouten en/of incomplete locatiegegevens.

Het kan zijn dat GoOV afhankelijk is van derden voor de levering van een (deel van) de dienstverlening zoals wanneer de diensten het beschikbaar maken van functionaliteiten van derden omvat. GoOV garandeert niet en kan niet garanderen dat deze functionaliteiten van derden voor u te allen tijde beschikbaar blijven en heeft het recht te stoppen deze functionaliteiten van derden beschikbaar te maken wanneer het niet langer redelijkerwijs van GoOV verlangd kan worden dit te doen zonder dat er een verplichting is om enige vergoeding te betalen met betrekking hiertoe.

 1. Vertrouwelijkheid Software

De Gebruiker erkent en accepteert dat de ontwikkeling van de Applicatie (met inbegrip van de Software) GoOV veel tijd en geld heeft gekost, en dat de Software vertrouwelijk is en vakgeheim betreft van GoOV BV en/of derden. De Gebruiker zal de Software strikt vertrouwelijk behandelen en niemand toegang verlenen tot, of informatie verschaffen over, de Software.

 1. Overig

Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en overige bepalingen van de overeenkomst, prevaleren de overige bepalingen. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en conflicten worden uitsluitend voorgelegd, voor zover wettelijk toegestaan, aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 1. Voortbestaan

Alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van de overeenkomst voor de GoOV, zullen van kracht blijven.

Versie februari 2016